'Dimnikar' - programske spremembe in dodelave

 

9.12.2005  build 6.133

1.     Pregledi: dokončan nov modul za izdajo in vodenje evidence pregledov

2.     Obvestila-klasično: Programske nastavitve: dodana opcija za prikaz številke obvestila in datuma ter kraja izdaje

3.     Obvestila: na nivoju vsakega izdanega obvestila je uveden pojem, ali so storitve, za katere je bilo izdano obvestilo, opravljene

4.     Sprememba kuriva na nivoju klienta: Program samodejno spremeni še kurivo na napravah, vendar samo za tiste naprave, katere imajo v šifrantu standardnih naprav potrjeno opcijo, da je dovoljena samodejna sprememba kuriva. Program spremeni vrsto kuriva samo tistim napravam, katere imajo enako vrsto kuriva, kot je bila privzeta vrsta kuriva na klientu pred spremembo.

5.     Priprava priporočenih obvestil na osnovi opozorilnega naloga: možno je vpisati datum in čas, kdaj bi naj dimnikar storitve opravil. V RTF tekstu je to spremenjljivka 'L:DatumStoritev'.

6.     Tiskanje seznamov prejemnikov obvestil (Seznam prejemnikov, Seznam prejemnikov – ležeči in Seznam prejemnikov ležeči s storitvami) so prestavljeni v menu 'Plan, obveščanje / Pregled izdanih skupin obvestil s tiskanjem'

7.     Iz pregleda izdanih obvestil klientov: omogočeno tiskanje 'Seznama izdanih obvestil za klienta'

 

25.11.2005  build 6.132

1.     Za Snedim in Jelančič ukinjeno preštevanje klientov pri pripravi obvestil

2.     Poročila / Iz katastra storitev: Tiskanje seznamov 'Seznam strank + opr. storitve (detaljno)' in ' Seznam strank + opr. storitve (RLP, GČ, MER, Paket)' : dodana možnost filtriranja po hišni številki in indeksu (za Jelančiča)

3.     Plan, obveščanje / Izdane skupine obvestil: dodano poročilo 'Seznam izdanih serij obvestil s prejemniki za obdobje'

4.     V varovanje (arhiviranje) podatkov, dodane tabele novih pregledov

5.     Nadgradnja podatkovne baze: Klienti – dodano polje za številko nadstropja in stanovanja

6.     Meritve – povečano polje za vnos parametrov (temp. izgube)

7.     Fakture – v vrstice dodano polje, v katero se pri kreiranju skupne fakture za upravitelja večstanovanjskih zgradb vpiše naziv stranke in številka nadstropja in stanovanja

 

26.10.2005  build 6.131

1.     Poročilo: 'Plan. Obveščanje / izdane skupine obvestil / Izpis seznama prejemnikov  skupine obvestil – ležeči – s storitvami' – pri napravah dodana vrsta kuriva

2.     Dopolnjen program za kontrolo (ne)ustreznosti meritev dimnih emisij na olje in plin

3.     PREGLEDI: dodani tabeli PREG in PREV (v \dim podimenik)

 

3.10.2005  build 6.130

1.  Tiskanje opozorilnega naloga – tekst usklajen z zakonodajo

2.  KLIENTI: Tel. številka podaljšana iz 10 na 25 znakov

 

6.9.2005  build 6.129

1.     Sprememba poročil o pregledih: dodana opcija pri kurilnih napravah: določi se, ali je KN odvisna ali neodvizna od zraka v prostoru

2.     Dodano poročilo: 'Plan. Obveščanje / izdane skupine obvestil / Izpis seznama prejemnikov  skupine obvestil – ležeči – s storitvami'

 

 

12.7.2005 Dodelava

1.     Tiskanje računov (odpravljena napaka): pri večjem številu postavk (> 13) so se prekrivale pozicije in page-footer

24.6.2005  Dodelave

1. Meritve – trdo kurivo, tiskanje obrazca: popravljen tekst 'MAHANSKO' -> 'MEHANSKO'

2. Prenos temeljnice v finančni paket 'ORGA': stroškovno mesto se formatira numerično z vodečimi nulami

3. RTF priporočena obvestila:

Uporabljajo se lahko sledeče spremenljivke:

L:KLI:NKLI = naziv klienta

L:KLI:PNKL = podaljšani naziv klienta

L:KLI:NASL = naslov klienta

L:KLI:KRAJ = poštna številka in kraj klienta

L:nacinPosiljanja = priporočeno oz. priporočeno s povratnico

L:KrajIzdaje = kraj izdaje obvestila

L:DatumObvestila = datum izdaje obvestila

L:ROK  = datum roka odprave pomanjklivosti

L:RokOpisno = rok odprave pomanjklivosti (opisno)

L:OpisPomanjklivosti = tekst oz. opis pomanjklivosti

L:Obvestilo = številka obvestila

L:OpisStoritve = klasifikacija storitve

L:Delavec = priimek in ime izvajalca

L:DelavecTelefon = tel. številka izvajalca

L:Firma = naziv podjetja (izdajatelja obvestila)

L:Direktor = ime in priimek direktorja podjetja

 

24.5.2005  Dodelava

1.     Prikaz vl. Št., mat. št. in osnovnega kapitala na računih

 

20.4.2005  Dodelava

    1. Meritve – trdna goriva, biomasa,.. – dodana kontrola mejnih koncentracij za topl. Izgube z dimnimi plini in črnino dimnih plinov

10.4.2005  Dodelava

     1. RTF (rich text format - obogateno besedilo) za pripravo tekstov obvestil in tiskanje obvestil v RTF načinu

        Možnost uporabe sledečih spremenljivk:

       - L:KrajDatumIzdaje , dolžina 35 znakov, - polni se sedež podjetja in trenutni sistemski datum

       - L:DatumStoritev , dolžina 55 zankov, - polni se datum (in čas) predvidenega obiska stranke

       - L:OpisStoritve , dolžina 80 znakov, - polni se odvisno od tega, kaj odkljukamo pri pripravi obvestil

       - L:PoljubnoTekst, dolžina 80 znakov, - polni se polje, katero izpolnimo pri pripravi obvestil pod 'ostalo'

       - L:KLI:Nkli, dolžina 65 znakov, - naziv klienta

       - L:KLI:Pnkl, dolžina 65 znakov, - podaljšan naziv klienta

       - L:KLI:nasl, dolžina 50 znakov, - naslov + hišna številka klienta

       - L:KLI:Kraj, dolžina 50 znakov, - poštna številka in naslov pošte

 

    2. Obogaten pregled 'Kartica klienta'

    3. Obogaten pregled naprav po posamezni stranki (tip, moč, proizvajalec, leto izdelave,...)

    4. Pregled strank po Krajevni skupnosti: sortiranje po naslovu z lokatorjem na naslov (prej po abecedi)

    5. Sprememba goriva pri klientu - ne filtrira se več trenutno izbrano kurivo

   

21.3.2005  Dodelava

 1.  V šifrant standardnih naprav dodam 50 bytov dolg tekst, ki ga uporabnik uporabi za predfakturiranje in sicer noter vpiše poljuben tekst, ki se prikaže na potrdilu desno od datumov opravljanja storitve

 2. Pri poročilih iz 'predfakturiranja' se lahko izbira med mesečnimi, kvartalnimi in vsemi potrdili

27.1.2005  Dodelava

 1. Evidenca priporočenih obvestil iz opozorilnih nalogov

 2. Izvoz klientov in temeljnic za finančni paket FIP (Orga d.o.o., Maribor)

 3. Žig in podpis dodana tudi protokole meritev

 4.  Menu 'Poročila iz katastra', dodano poročilo 'Seznam neopravljenih storitev'

 

16.12.2004  Dodelava

 1. Prenovljen modul za uvoz opodatkov iz telefonskega imenika (E-TIS)

 

 

25.10.2004  Dodelava

 1. Postopek 'PREDFAKTURIRANJA' omogoča pripravo računov po vnaprej določenih pravilih, masovno tiskanje tako pripravljenih dokumentov na matrični tiskalnik, prenos potrdil v kataster ....

 

 16.9.2004   Dodelave

 1.  Možnost tiskanja obvesti v dveh režimih (točno na datum in uro vs. okvirni termin), 

 2.  Izvoz temeljnice – prepišejo se samo  klienti, kateri nastopajo v temeljnici

 3. Spremenjena servisna procedura za ažuriranje datumov zadnjih storitev v NAPK in KLIE

6.9.2004  Dodelava

 1. Ekodim:  Izvoz faktur v .DBF formatu za prog. paket 'Pantheon'

18.7.2004  Dodelava

 1. Terminali PSION: omogočena spremeba vrste kuriva pri na napravah

 

17.7.2004  Dodelava

 1. Spremembe v referenčni integriteti podatkovnega modela s ciljem povečanja hitrosti delovanja v večuporabniških okoljih

16.6.2004  Dodelava

 1. Tiskanje posebnih položnic (A4-predtiskan obrazec) z OCR pisavo z možnostjo ločenega številčenja računov in poožnic

9.5.2004  Dodelava

 1. Uvoz podatkov iz E-HIŠ (RPE)

24.4.2004  Dodelava

 1. Razširitev pojma davčne številke iz 8 na 20 znakov (ID DDV)

24.2.2004  Dodelava

 1. Razširjena možnost kontiranja in priprave temeljnice (DDV zavezanci vs. NEzavezanci)

16.11.2003  Dodelava

 1. Vgrajena podpora za komunikacijo in izmenjavo podatkov z PSION terminali

7.11.2003  Popravek

 1. Pri prenosu delovnega naloga v kataster se v katastru storitev niso ažurirali pojmi o odgovornam delavcu

29.10.2003  Dodelava

 1. Pri dodajanju nove meritve se ažurirajo tudi podatki o proizvajalcu, tipu, letu, nazivni toplotni moči ... v katastru naprav

24.10.2003  Dodelava

 1. Razširjen seznam prejemnikov obvestil (ležeči format z storitvami)

 2. Dodajanje klientov: z kombinacijo ALT+INSERT se samodejno napolnijo podatki o naslovu

 3. Uvoz klientov iz telefonskega imenika (ETIS)

24.9.2003  Dodelava

 1. Glede na potrebe,  da si uporabniki sami razvrščajo kliente po skupinah, je na nivoju klienta dodana možnost definiranja skupin klientov

 2. Prenovljen celoten segment evidence in izdajanja opozorilnih nalogov

30.8.2003  Dodelava

 1. Prenovljen postopek fakturiranja in upravljanja z fakturami (modifikacije faktur, rabati, klavzule,...)

10.1.2003  Dodelava

 1. Razširitev teksta klavzule iz 100 na 255 znakov

11.10.2002  Dodelava

 1. Kreiranje posebnih obvestil za ABD-MS

8.9.2002  Dodelava

 1. Dodana možnost kopiranja cenikov med občinami

 2. Uvedba X in Y geokode na nivoju klienta

  

      Nazaj